انتشار

شما باید بدانید، سپس، که آقای باشخصیت نامبرده شده هروقت اوقات فراغت داشت (که بیشتر در تمام طول سال بود) خود را به خواندن کتاب‌های جوانمردی واگذار کرد با چنان بوی و هوایی که تقریباً به طور کامل از پیگیری ورزش‌های میدانی خود غافل شد، و حتی مدیریت اموالش؛ و به چنین اوج علاقه و اشتیاق خود را پیش برد که بسیاری از زمین خاکی را برای خرید کتاب جوانمردی فروخت تا بخواند، و تعداد زیادی از آنها را تا جاییکه می‌توانست به خانه آورد. اما از همه کسانی‌که بودند هیچ‌کسی را او دوست نداشت به هم...
Read More